چګونه دخیل شویم

عالیست که میخواهید سهم بګیرید! قبل از همه در صفحه فیسبوک ما اشتراک کنید. بعداً کارهای ذیل را انجام دهید: 

I want to add an event

We’re so glad you are taking initiative! The first step is always the hardest, but you’ll see that once you take that first step, other people will follow. Here’s how to do it:

من میخواهم در سازماندهی تظاهرات همکاری نمایم

در آنصورت، باید در شهر شما تظاهرات در حال سازماندهی باشد تا شما کمک کنید. لطفاً از این طریق دخیل شوید: 

  • به صفحه رویدادها بروید و شهر خودرا دریابید
  • بالای لینک کلیک کنید و با سازماندهنده تظاهرات به تماس شوید
  • همچنان به ګروپ های محلی کشور تان نیز سر بزنید

من میخواهم در یک مظاهره اشتراک کنم

برای اشتراک در یکی از تظاهرات ما، لطفاُ از طریق این لینک در شهر خود مظاهر را بیابید و اشتراک کنید. ما از اشتراک شما خوشنود هستیم!