افغانها را اخراج نه کنید - شبکه متشکل از مبتکرین اروپایی است که برای توقف پروسه اخراج افغانها میکوشد

۲۸/۰۲/۲۰۱۸

يک روز اعتراض سرتاسری در تمام اروپا

يک روز اعتراض سرتاسری در تمام اروپا شنبه ١٨/۰٢/٢٠١٨ در تمام شهرهای اروپا مردم عليه اخراج مهاجرين افغان اعتراض میکنند، ما به عنوان شهروندان اروپایي حق داريم تا در مقابل سياست فعلی دولت های ما ايستادگی نموده و اعتراض کنيم که این سیاست در قبال مهاجرین را نمی پذیریم.. بنابر اين اقدام کنيد بياييد با هم با یک صدای بلند اعتراض خودرا به ګوش مسؤلین برسانیم، اگر شما فرد اول شهر تان هستيد پس رهبري را به عهده گرفته و اعتراض را آغاز كنيد…

در شهر تان محل تظاهرات را پیدا کنید

و یاهم شما  در شهرتان تظاهرات را سازماندهی کنید

در ارتباط باشید

ما از طریق یک گروپ فیسبوکی, با همدیگر در تماس میباشیم. با ما یکجا شوید تا از اخبار تازه آگاه شوید و با دیگران در شهرتان آشنا شوید